PIF: Projet Intégré Final vun den Konstruktiounsschlässer