Ausland Projets (Makerspaces + 3D Print)

An der Vakanz hunn d Schüler baal 200 Steck geprint an enner den Enseignaen och nach eng ronn 200 Steck. Dest haaptsächlech fir den FB Grupp. (Europe Simple Faceshield)

Des ginn fir eis griischesch Matbiirger hirgestallt.

Am Moment dreint alles fir Klammeren hierzestellen do sollen mir zesummen op 40000 Steck kommen.